Algemene voorwaarden

Teunissen en Becking B.V.
Het Wendelgoor 1 7604 PJ Almelo

gedeponeerd op 17 mei 1993 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo onder nummer 76/336/93.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Teunissen en Becking b.v. hierna te noemen Teunissen en Becking b.v. en een koper waarop Teunissen en Becking b.v. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes
1. De door Teunissen en Becking b.v. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Teunissen en Becking b.v. is slechts aan de offertes gebon-den indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen 5 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aange-geven.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van infor-matie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 3 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige af-levering dient de koper Teunissen en Becking b.v. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4 Deelleveringen
1. Het is Teunissen en Becking b.v. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Teunissen en Becking b.v. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

2. De aantallen worden aangegeven per vierkante of strekkende meter, in de regel zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Teunissen en Becking b.v. er ver-antwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere tech-nische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper na-drukkelijk te worden gemeld. Indien door Teunissen en Becking b.v. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7 Wijzigingen in de te leveren zaken
1. Teunissen en Becking b.v. is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereen-komst omschreven zaken: kleur en vorm. Indien Teunissen en Becking b.v. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de over-eengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeen-komst te ontbinden.

2. De koper heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering zijn.

Artikel 8 Recht van Reclame
1.Het recht over zichtbare afwijkingen te reclameren vervalt, indien de koper niet binnen 8 dagen na de levering recla-meert. Bij niet-zichtbare gebreken, binnen 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ont-dekken. Het recht van reclame vervalt, indien de geleverde goederen geheel, of gedeeltelijk zijn verwerkt.

2. De partij waartegen koper bezwaar maakt, moet totdat verkoper deze bezwaren heeft onderzocht - hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen - in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

3. Overschrijding van de bovenstaande termijn heeft verval van alle aanspraken tot gevolg. Schades tot 2% van de goederenwaarde kunnen niet worden gereclameerd.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Teunissen en Becking b.v. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Teunissen en Becking b.v. omstandigheden ter kennis komen die Teunissen en Becking b.v. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Teunissen en Becking b.v. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Teunissen en Becking b.v. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Teunissen en Becking b.v. schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Teunissen en Becking b.v. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaar-lijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Teunissen en Becking b.v. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Garantie
1. Teunissen en Becking b.v. garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabri-kagefouten gedurende een periode van fabr.garantie na le-vering. Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden afgeleverd. Het optreden van haarscheuren na de levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding. De garantie geldt niet voor geleverde tweede-hands goederen.

2. Op grond van garantiebepaling vervangen goederen wor-den hierdoor eigendom van Teunissen en Becking b.v.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. De door Teunissen en Becking b.v. geleverde zaken blijven het eigendom van Teunissen en Becking b.v. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Teunissen en Becking b.v. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Teunissen en Becking b.v. verrichte of te verrichten diensten, - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

2. Door Teunissen en Becking b.v. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Teunissen en Becking b.v. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbe-houd geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Teunissen en Becking b.v. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Teunissen en Becking b.v. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; alle aanspraken van de koper op
verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Teunissen en Becking b.v. op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW; de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Teunissen en Becking b.v. geleverde zaken te verpanden aan Teunissen en Becking b.v. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Teunissen en Becking b.v.; op andere manieren medewerking te
verlenen aan alle redelijke maatregelen die Teunissen en Becking b.v. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrek-king tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn ver-plichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Teunissen en Becking b.v. geretourneerd.

Artikel 12 Prijsverhoging
1. Indien Teunissen en Becking b.v. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Teunissen en Becking b.v. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Teunissen en Becking b.v. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur-datum, - door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Teunissen en Becking b.v. - door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar t.n.v. Teunissen en Becking b.v. te 7640 AB Wierden. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van be-taling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 Kredietbeperking
Teunissen en Becking b.v. is gerechtigd een kredietbeper-kingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 15 Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.

2. Indien Teunissen en Becking b.v. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrek-king tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaar-den van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Teunissen en Becking b.v. is jegens de koper niet aanspra-kelijk, tenzij: Schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken valt onder de garantiebepalingen van artikel 8; (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Teunissen en Becking b.v. is niet aansprakelijk, tenzij schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Teunissen en Becking b.v. of haar leidinggevende onder-geschikten; voor andere schade is Teunissen en Becking b.v. derhalve nimmer aansprakelijk.

3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Teunissen en Becking b.v. beperkt tot het bedrag van de door de verze-kering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Artikel 17 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Teunissen en Becking b.v. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: Stakingen in andere bedrijven dan die van wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Teunissen en Becking b.v.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Artikel 18 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en ver-koper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. Teunissen en Becking b.v. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Teunissen en Becking b.v. en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden
1. Teunissen en Becking b.v. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. 2.Teunissen en Becking b.v. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.